Mulyadi, Dadi, Sapriya Sapriya, and Rahmat Rahmat. 2019. MODELING: Jurnal Program Studi PGMI 6 (2), 220-32. Accessed March 31, 2020. https://doi.org/https://doi.org/10.36835/modeling.v6i2.471.