ARIF, M.; HANDAYANI, E. Budaya Literasi Madrasah Ibtidaiyah (Studi Kasus Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Kesamben Wetan Driyorejo Gresik). MODELING: Jurnal Program Studi PGMI, v. 7, n. 2, p. 198-220, 30 set. 2020.